ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PEYVƏND-DOLDURUCU SOPOLIMERLƏRDƏ ADQEZIYA RABITƏSININ FORMALAŞMASININ XÜSUSIYYƏTLƏRI
N.T.Qəhrəmanov

 

Polietilenin sopolimerləşmə mərhələsində doldurulmuş qraftsopolimerlərinin adqezion rabitəsinin davamlılığına,  akrilnitrilin və metaakril turşusunun peyvənd dərəcəsinin təsiri öyrənilmişdir. Peyvənd doldurulmuş kompozisiyaların adgezion davamlılığının maksimum qiyməti, doldurucunun qatılığının 26–33% olduğu halında müəyyən edilmişdir.Amorf komponentin   qatılığının artması ilə,adqezion davamlılığın momoton azaldığı göstəriəmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı