ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PEYVƏND-DOLDURUCU SOPOLIMERLƏRDƏ ADQEZIYA RABITƏSININ FORMALAŞMASININ XÜSUSIYYƏTLƏRI
N.T.Qəhrəmanov

 

Polietilenin sopolimerləşmə mərhələsində doldurulmuş qraftsopolimerlərinin adqezion rabitəsinin davamlılığına,  akrilnitrilin və metaakril turşusunun peyvənd dərəcəsinin təsiri öyrənilmişdir. Peyvənd doldurulmuş kompozisiyaların adgezion davamlılığının maksimum qiyməti, doldurucunun qatılığının 26–33% olduğu halında müəyyən edilmişdir.Amorf komponentin   qatılığının artması ilə,adqezion davamlılığın momoton azaldığı göstəriəmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı