ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-(HIDROKSIBENZIL)-α-AMINTURŞULARININ Cu(II) VƏ Co(II) KOMPLEKSLƏRININ QURULUŞU VƏ SINTEZI S.
R.Qarayeva

N-aminturşularının şiff əsaslarının və onların hidroqenləşmiş analoqlarının mis və kobalt kompleksləri sintez edilmişdir. Element analizi, İQ, elektron spektrofotometrik, termoqravimetrik və maqnit ölçmələri metodları ilə komplekslərin tərkibi və quruluşu öyrənilmişdir. Ğöstərilmişdir ki, şiff əsaslarının kompleksləri kvadrat-piramidal, hidroğenləşmiş analoqlarının kompleksləri isə tetrahedral/quruluşa malikdirlər. Kobalt hər iki liqandla üçnüvəli qarışıq valentli komplekslər əmələ ğətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın