ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-(HIDROKSIBENZIL)-α-AMINTURŞULARININ Cu(II) VƏ Co(II) KOMPLEKSLƏRININ QURULUŞU VƏ SINTEZI S.
R.Qarayeva

N-aminturşularının şiff əsaslarının və onların hidroqenləşmiş analoqlarının mis və kobalt kompleksləri sintez edilmişdir. Element analizi, İQ, elektron spektrofotometrik, termoqravimetrik və maqnit ölçmələri metodları ilə komplekslərin tərkibi və quruluşu öyrənilmişdir. Ğöstərilmişdir ki, şiff əsaslarının kompleksləri kvadrat-piramidal, hidroğenləşmiş analoqlarının kompleksləri isə tetrahedral/quruluşa malikdirlər. Kobalt hər iki liqandla üçnüvəli qarışıq valentli komplekslər əmələ ğətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı