ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OBSİDİAN VƏ ANTİQORİT ƏSASINDA Mg-TƏRKİBLİ SEOLİTLƏRİN SİNTEZİ VƏ KRİSTALLAŞMA PROSESİNİN QURULUŞ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
G.A.Məmmədova

 

Obsidian və antiqorit əsasında mordenit, dakiardit, offretit, fillipsit, massit, ferrerit və analsim tipli seolitlər sintez olunmuşdur. Sintez olunmuş seolitlərin kristallaşma sahələri qurulmuşdur. Sahələrdə individual fazalar və onların mümkün olan assosiasiyaları aydın görünür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı