ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OBSİDİAN VƏ ANTİQORİT ƏSASINDA Mg-TƏRKİBLİ SEOLİTLƏRİN SİNTEZİ VƏ KRİSTALLAŞMA PROSESİNİN QURULUŞ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
G.A.Məmmədova

 

Obsidian və antiqorit əsasında mordenit, dakiardit, offretit, fillipsit, massit, ferrerit və analsim tipli seolitlər sintez olunmuşdur. Sintez olunmuş seolitlərin kristallaşma sahələri qurulmuşdur. Sahələrdə individual fazalar və onların mümkün olan assosiasiyaları aydın görünür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı