ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜMUMİ KİMYADAN MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİS VƏSAİTİ KİMİ KOMPYUTERDƏN İSTİFADƏ OLUNMASI
M.M.Ağahüseynova, N.E.Cabbarova

 

Tələbələrin tanışlığını, təhsilin intensiv yüksəlişini aktivləşdirmək məqsədilə ADNA-nın "Ümumi kimya" kafedrasında elektron dərs vəsaiti işlənib hazırlanmışdır. Bu şəraitdə nəzəri mətnlər, cədvəllər, sxemlər, şəkillər, diaqramlar, qrafiklər öz əksini tapmışdır. Tələbələrin sərbəst istifadəsi üçün bütün mətnlər CD diskinə köçürülmüşdür.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı