ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜMUMİ KİMYADAN MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİS VƏSAİTİ KİMİ KOMPYUTERDƏN İSTİFADƏ OLUNMASI
M.M.Ağahüseynova, N.E.Cabbarova

 

Tələbələrin tanışlığını, təhsilin intensiv yüksəlişini aktivləşdirmək məqsədilə ADNA-nın "Ümumi kimya" kafedrasında elektron dərs vəsaiti işlənib hazırlanmışdır. Bu şəraitdə nəzəri mətnlər, cədvəllər, sxemlər, şəkillər, diaqramlar, qrafiklər öz əksini tapmışdır. Tələbələrin sərbəst istifadəsi üçün bütün mətnlər CD diskinə köçürülmüşdür.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı