ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGENLƏŞDİRMƏ PROSESLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ TƏKRAR EMAL PROSESİNİN MƏHSULLARI ƏSASINDA ZƏRƏRSİZ DİZEL YANAJAQLARININ ALINMASI
Z.B.Qasımova, C.C.Musayev, V.M.Abbasov, R.A.Cəfərova, S.Q.Həmidova

Məqalədə ikinci emal məhsullarından biri olan piroliz qətranının 200–3500C fraksiyasının hidrogenləşdirmə prosesinə uğratmaqla zərərsiz dizel yanacaqlarının alınmasının tədqiqat nəticələri əks olunmuşdur. Bu prosesdə əavvəlcə ağır piroliz qətranı QKD-205 katalizatorun iştirakı ilə  heteroatomlu  birləşmələrdən 340–3600C-də 3.0–4.0 MPa hidrogen təzyiqində və 1.0 saat-1 həcmi sürəti ilə hidrotəmizlənir. Kükürddən təmizlənmiş məhsul axarlı qurğuda nikel-xrom katalizatorlarının iştirakı ilə 2800C temperaturda 5 MPa hidrogen təzyiqində və xammal 0.5–1.0 saat-1 həcmi sürəti ilə verməklə aparılır. Maye karbohidrogenlərin APQ əsasında hidrotəmizləmə və hidrogenləşmə proseslərinin tətbiq edilməsi ilə kükürddən və aromatik karbohidrogenlərdən tamamilə təmizlənmiş, zərərsiz dizel yanacağı alınmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın