ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULFOTURŞULARIN N-MONOXLORAMIDLƏRININ 1-XLOR-2HIDROKSI-, -ALKOKSI- VƏ YA -KARBOKSIALKILLƏRIN VƏ ONLARIN TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZINDƏ IŞTIRAKI
M.F.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov, İ.Ş.Hüseynov, F.A.Fətəlizadə, N.P.Ladoxina

1-xlor-2-hidroksi-, -alkoksi- və -karboksialkillərin sintezi üçün sulfamidlərin N-monoxlor törəməsi sintez açarı ki­mi istifadə olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, aproton həlledici mühitində okten-1, dodesen-1 və allilxlorid xlor­aminlər vasitəsi ilə sulfamidləşirlər, proton həlledicilərin iştirakı ilə 1-xlor-2-hidroksi-, -alkoksi və -karbok­si­al­killər əmələ gətirirlər. Alınan maddələrdə xlor aktiv olub nukleofillərlə asan əvəz olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın