ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mg-, Ca-, Cs-FORMALI BENTONITLƏRIN SƏTHLƏRINDƏKI TURŞU MƏRKƏZLƏRINI BUTILAMININ ADSORBSIYASI VASITƏSI ILƏ TƏDQIQI
M.X.Ənnagiyev, N.Ə.İmanova, G.N.Məmmədova, S.H.Əliyeva, X.M.Adıgözəlov

Bəylər gil yatağından götürülmüş  nümunələri müxtəlif metalların duzları ilə işləməklə onların Mg-, Ca-, Cs-kation formaları  alınmış və səthlərindəki turşu mərkəzlərin gücü, miqdarı butilaminin adsorbsiyası  vasitəsi ilə tədqiq edilərək müəyyən edilmişdir ki, bu mərkəzlərin işlənmiş maye karbohidrogenlərin təmizlənməsində böyük rolu var

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın