ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DİKARBON TURŞUSU N-ARİLİMİDLƏRİN BROMLAŞMASININ FƏZAVİ KİMYASI
B.T.Bağmanov

 Aromatik həlqəsində elektrodonor və elektroakseptor əvəzləyijilər saxlayan  sis-4-tsikloheksen-, -3-me­til­tsik­loheksen-, -4-metiltsikloheksen-, eləjə də endo- və ekzo-norbornendikarbon turşuları N-arilimidlərinin birləşmə və əvəzolunma ilə gedən bromlaşma reaksiyaları tədqiq olunmuş, sintez olunan yeni maddələrin fəza quruluşları öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı