ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DİKARBON TURŞUSU N-ARİLİMİDLƏRİN BROMLAŞMASININ FƏZAVİ KİMYASI
B.T.Bağmanov

 Aromatik həlqəsində elektrodonor və elektroakseptor əvəzləyijilər saxlayan  sis-4-tsikloheksen-, -3-me­til­tsik­loheksen-, -4-metiltsikloheksen-, eləjə də endo- və ekzo-norbornendikarbon turşuları N-arilimidlərinin birləşmə və əvəzolunma ilə gedən bromlaşma reaksiyaları tədqiq olunmuş, sintez olunan yeni maddələrin fəza quruluşları öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı