ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ASPE VƏ PS QARIŞIQLARI ƏSASINDA ELEKTRİKKEÇİRİCİ MATERİALLAR
Y.M.Bilalov, S.M.İbraqimova

 

Modifikasiya olunmuş aşağı sıxlıqlı polietilen, polistirol, butadien-stirol kauçuku qarışıqları əsasında kompozisiya materialları alınmış və onların xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, termoplast-dielektriklər və doldurucular qarışıqları əsasında yükəsk elektrik keçiricilik xassələrinə malik polimer materialları almaq mümkündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı