ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ASPE VƏ PS QARIŞIQLARI ƏSASINDA ELEKTRİKKEÇİRİCİ MATERİALLAR
Y.M.Bilalov, S.M.İbraqimova

 

Modifikasiya olunmuş aşağı sıxlıqlı polietilen, polistirol, butadien-stirol kauçuku qarışıqları əsasında kompozisiya materialları alınmış və onların xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, termoplast-dielektriklər və doldurucular qarışıqları əsasında yükəsk elektrik keçiricilik xassələrinə malik polimer materialları almaq mümkündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı