ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ASPE VƏ PS QARIŞIQLARI ƏSASINDA ELEKTRİKKEÇİRİCİ MATERİALLAR
Y.M.Bilalov, S.M.İbraqimova

 

Modifikasiya olunmuş aşağı sıxlıqlı polietilen, polistirol, butadien-stirol kauçuku qarışıqları əsasında kompozisiya materialları alınmış və onların xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, termoplast-dielektriklər və doldurucular qarışıqları əsasında yükəsk elektrik keçiricilik xassələrinə malik polimer materialları almaq mümkündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı