ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ METODU İLƏ MAZUTUN YANMA MƏHSULUNDAN VANADİUMUN ÇIXARILMASI ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
B.S.Vəliyev, G.A.Qədirova, M.M.Əhmədov, A.Ə.Heydərov

 

Qələvi metodu ilə vanadiumun mazutun yanma məhsulundan çıxarılmasına bir sıra kinetik faktorların (qələvinin qatılığı, temperatur, həll olma müddəti, yuma şəraiti və.s) təsiri öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə vanadiumun məhlula çıxımının 94–96% olması müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı