ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ METODU İLƏ MAZUTUN YANMA MƏHSULUNDAN VANADİUMUN ÇIXARILMASI ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
B.S.Vəliyev, G.A.Qədirova, M.M.Əhmədov, A.Ə.Heydərov

 

Qələvi metodu ilə vanadiumun mazutun yanma məhsulundan çıxarılmasına bir sıra kinetik faktorların (qələvinin qatılığı, temperatur, həll olma müddəti, yuma şəraiti və.s) təsiri öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə vanadiumun məhlula çıxımının 94–96% olması müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı