ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ METODU İLƏ MAZUTUN YANMA MƏHSULUNDAN VANADİUMUN ÇIXARILMASI ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
B.S.Vəliyev, G.A.Qədirova, M.M.Əhmədov, A.Ə.Heydərov

 

Qələvi metodu ilə vanadiumun mazutun yanma məhsulundan çıxarılmasına bir sıra kinetik faktorların (qələvinin qatılığı, temperatur, həll olma müddəti, yuma şəraiti və.s) təsiri öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə vanadiumun məhlula çıxımının 94–96% olması müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı