ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK NƏMLİKLİ MATERİALLARIN QURUDULMASI ÜÇÜN EFFEKTLİ QURUDUCU SİSTEMİN VƏ TEXNOLOGİYANIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
Y.İ.Rüstəmov

 

Məlumdur ki, yüksək nəmlikli materiallar üç sinif nəmliyə malik ola bilərlər. Onların qaynar lay aparatında qurudulması prosesində layın hidrodinamikasının pozulması prosesin gedişini çətinləşdirir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün həmin materialların qurudulması üçün iki mərhələli kombinə edilmiş quruducu sistemlər təklif olunmuş və təcrübədə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı