ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK NƏMLİKLİ MATERİALLARIN QURUDULMASI ÜÇÜN EFFEKTLİ QURUDUCU SİSTEMİN VƏ TEXNOLOGİYANIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
Y.İ.Rüstəmov

 

Məlumdur ki, yüksək nəmlikli materiallar üç sinif nəmliyə malik ola bilərlər. Onların qaynar lay aparatında qurudulması prosesində layın hidrodinamikasının pozulması prosesin gedişini çətinləşdirir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün həmin materialların qurudulması üçün iki mərhələli kombinə edilmiş quruducu sistemlər təklif olunmuş və təcrübədə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı