ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-AMİNOANTİPİRİNİN SİFF ƏSASLARI VƏ 2-HIDROKSIBENZILAMIN TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ METAL KOMPLEKSLƏRİ
P.Ə.Fətullayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov, Q.М.Əhmədli

 

4-aminoantipirin və salisil aldehidi törəmələri əsasında yeni Cu(II) və Pd(II) kompleksləri alınmışdır. İQ, elektron spektrofotometriya, termoqravimetriya və digər metodlarla bu komplekslərin quruluşu öyrənilmişdir. Azometin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş Cu(II) kompleksləri müvafiq siff əsaslarına çevrilməklə  oksidləşmə-dehydrogenləşmə reaksiyasına ugrayır. Pd(II) üçün hidrogenləşdirilmiş liqandlarla müvafiq kompleksləri sintez etmək mümkün olmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı