ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-AMİNOANTİPİRİNİN SİFF ƏSASLARI VƏ 2-HIDROKSIBENZILAMIN TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ METAL KOMPLEKSLƏRİ
P.Ə.Fətullayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov, Q.М.Əhmədli

 

4-aminoantipirin və salisil aldehidi törəmələri əsasında yeni Cu(II) və Pd(II) kompleksləri alınmışdır. İQ, elektron spektrofotometriya, termoqravimetriya və digər metodlarla bu komplekslərin quruluşu öyrənilmişdir. Azometin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş Cu(II) kompleksləri müvafiq siff əsaslarına çevrilməklə  oksidləşmə-dehydrogenləşmə reaksiyasına ugrayır. Pd(II) üçün hidrogenləşdirilmiş liqandlarla müvafiq kompleksləri sintez etmək mümkün olmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı