ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-AMİNOANTİPİRİNİN SİFF ƏSASLARI VƏ 2-HIDROKSIBENZILAMIN TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ METAL KOMPLEKSLƏRİ
P.Ə.Fətullayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov, Q.М.Əhmədli

 

4-aminoantipirin və salisil aldehidi törəmələri əsasında yeni Cu(II) və Pd(II) kompleksləri alınmışdır. İQ, elektron spektrofotometriya, termoqravimetriya və digər metodlarla bu komplekslərin quruluşu öyrənilmişdir. Azometin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş Cu(II) kompleksləri müvafiq siff əsaslarına çevrilməklə  oksidləşmə-dehydrogenləşmə reaksiyasına ugrayır. Pd(II) üçün hidrogenləşdirilmiş liqandlarla müvafiq kompleksləri sintez etmək mümkün olmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı