ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SEOLİT KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ DİXLORMALEİN ANHİRİDİNİN ETİL SPİRTİ İLƏ EFİRLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYGUNLUQLARI BƏ MEXANİZMİ
B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, L.G.Məhərrəmova, F.Ə.Yunusova, E.M.Babayev

Dixlormalein anhidridinin etil spirti ilə HZSM, SBK seolit katalizatorlarının iştirakı ilə efirləşmə reaksiyasının kinetik qanunauygunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya homogen turşu kataliz qanununa uyğun baş verir. Reaksiyanın getməsinin mərhələli mexanizmi verilmiş, kinetik modeli tərtib edilmiş və onun parametrləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : etil spirti, seolit katalizatoru, dixlormalein anhidridi, , eterifikasiya
Məqaləyə baxın