ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5,10,15,20-TETRAKİS-(2,3,4,5,6-PENTAFLÜORFENIL)PORİIN-Fe(III)XLORİDİN İŞTIRAKI İLƏ KUMOLUN OKSİDLƏŞMƏSİNİN MODEL REAKSİYASININ PROFİLİ
N.İ.Salmanova

 

Kompleks birləşmə –  5,10,15,20-tetrakis-(2,3,4,5,6-pentaflüorfenil)porfin-Fe(III) xloridin  hidrogen peroksidin iştirakında kumolun aerob oksidləşmə model reaksiyasina təsirinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, göstərilən kompleks hidrogen peroksidin iştirakında guclu katalitik effektə malikdir ki, bu da Fenton reagenti təsirinə analoji olaraq aktiv reaksiya mərkəzlərinin yaranması nəticəsində baş verir.

 

Açar sözlər : kumol, havanin oksigeni ilə oksidləşmə, hidrogen peroksid, tetrafenilporfirin kompleksi, Fenton reagenti, sərbəst radikal mexanizmi
Məqaləyə baxın