ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeS6–Ag8GeS6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
V.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, E.Rəhimoğlu, R.C.Mirzəyeva, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Cu4RbCl3I2 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Cu8GeS6–Ag8GeS6 sistemində faza tarazlıqları tədqiq edilmişdir. Sistemin faza diaqramı və muvafiq "tərkib-xassə" diaqramları qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sistemdə ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu kubik quruluşlu modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Bərk məhlulların əmələgəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu azaldır.

 

Açar sözlər : mis-germanium sulfidləri, gümüş-germanium sulfidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı