ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeS6–Ag8GeS6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
V.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, E.Rəhimoğlu, R.C.Mirzəyeva, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Cu4RbCl3I2 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Cu8GeS6–Ag8GeS6 sistemində faza tarazlıqları tədqiq edilmişdir. Sistemin faza diaqramı və muvafiq "tərkib-xassə" diaqramları qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sistemdə ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu kubik quruluşlu modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Bərk məhlulların əmələgəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu azaldır.

 

Açar sözlər : mis-germanium sulfidləri, gümüş-germanium sulfidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı