ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN SULFİDİN NİTRAT TURŞUSU İLƏ KÜKÜRDƏ QƏDƏR OKSİDLƏŞMƏSİ VƏ REAKSİYA MÜHİTİNDƏ OKSİDLƏŞDİRİCİNİN BƏRPASI
M.M.Əhmədov, Ə.Ə.İbrahimov, R.M.Vəkilova, N.İ.Abbasova

 

Hidrogen sulfidin nitrat turşusu ilə kükürdə qədər oksidləşməsi və eyni zamanda reaksiya mühitində nitrat turşusunun bərpa olma imkanları öyrənilmişdir. H2S-in kükürdə 100% oksidləşməsi və HNO3-ün tam bərpa olunduğu şərait müəyyənləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : hidrogen sulfid, oksidləşmə, nitrat turşusu, HNO3-ün tam bərpası, suspenziya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı