ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,2,6,6-TETRAMETİL-4-HİDROKSİPİPERİDİN HİDROXLORİDİN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU
Ə.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, Onur Şahin, B.Yalçin

 

2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinin xlorsirkə turşusu və oksalilxloridlə karboksimetilləşmə və amidləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir. Gostərilmişdir ki, gözlənilən aminturşu və diamid törəmələri əvəzinə 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidin birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmşnin kristallik və struktur quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fəza hərəkəti çətinləşdirilmiş aminlər, asilləşmə, xlorsirkə turşusu, oksalil xlorid, 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinhidroxloridin rentgen strukturu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı