ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,2,6,6-TETRAMETİL-4-HİDROKSİPİPERİDİN HİDROXLORİDİN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU
Ə.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, Onur Şahin, B.Yalçin

 

2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinin xlorsirkə turşusu və oksalilxloridlə karboksimetilləşmə və amidləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir. Gostərilmişdir ki, gözlənilən aminturşu və diamid törəmələri əvəzinə 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidin birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmşnin kristallik və struktur quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fəza hərəkəti çətinləşdirilmiş aminlər, asilləşmə, xlorsirkə turşusu, oksalil xlorid, 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinhidroxloridin rentgen strukturu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı