ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,2,6,6-TETRAMETİL-4-HİDROKSİPİPERİDİN HİDROXLORİDİN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU
Ə.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, Onur Şahin, B.Yalçin

 

2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinin xlorsirkə turşusu və oksalilxloridlə karboksimetilləşmə və amidləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir. Gostərilmişdir ki, gözlənilən aminturşu və diamid törəmələri əvəzinə 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidin birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmşnin kristallik və struktur quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fəza hərəkəti çətinləşdirilmiş aminlər, asilləşmə, xlorsirkə turşusu, oksalil xlorid, 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinhidroxloridin rentgen strukturu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı