ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANIN PİROLİZ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTDƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, V.M.Yarıyev

 

Piroliz sobalarının divarlarında əmələ gələn koksa görə qeyri-stasionar şəraitində gedən və bu səbəbdən etilenin məhsuldarlığının aşağı düşməsində etanın piroliz prosesinin hesablanması göstərilmişdir. Məhsulldarlığı sabit səviyyədə saxlamaq üçün prosesin etilenin çıxımının yüklənməyə, vaxta və reaktor boyunca təzyiqin aşağı düşməsinin asılılığını nəzərə alaraq idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə istəlinən vaxtda sobanın iş rejimini stabilləşdirilməsinə imkan verəcək.

 

Açar sözlər : piroliz, etan, qeyri-stasionarlıq, idarəetmə, borunun diametri, təzyiqin düşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı