ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TPhPFe(III)OH/Al2O3/Si BİOMİMETİK SENSORUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Smart biomimetik material və yarımkeçirici (Si) əsasında biomimetik sensor tədqiq olunub və işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış biomimetik sensor öz bioloji analoqları ilə müqayisədə bir sıra texnoloji üstünlüklərə  malikdir: asan əldə olunur, istifadəsi sadədir və uzun müddət işləmə qabiliyyətinə malikdir. Öz aktivliyi, həssaslığı və davamlığı ilə H2O2-ni 10-6 küt.%-ə qədər və ttil spirtinin qatılığını 10-4 küt.%-ə qədər sulu məhlulda qatılığlarını təyin etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi, peroksidaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı