ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSALAT TURŞUSUNUN BİTSİKLİK DİEFİRLƏRİNİN ALINMASI
M.K.Məmmədov, F.S.Kərimova

 

Bitsiklo[2.2.1]hept-2-enə və onun 5-metiləvəzli törəməsinə oksalat turşusunun termiki yolla birləşdirilməsi, həmçinin alınmış monoefirin doymuş C2–C6 spirtlərlə efirləşmə reaksiyaları öyrənilmiş və nəticədə müvafiq oksalat diefirləri alınmışdir. Sintez olunmuş mürəkkəb diefirlər xoş iylidir və sintetik ətirli maddələrin hazırlanmasında komponent kimi istifadə oluna bilər.

 

Açar sözlər : bitsiklo[2.2.1]hept-2-en, 5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-en, oksalat turşusu, doymuş spirtlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı