ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSALAT TURŞUSUNUN BİTSİKLİK DİEFİRLƏRİNİN ALINMASI
M.K.Məmmədov, F.S.Kərimova

 

Bitsiklo[2.2.1]hept-2-enə və onun 5-metiləvəzli törəməsinə oksalat turşusunun termiki yolla birləşdirilməsi, həmçinin alınmış monoefirin doymuş C2–C6 spirtlərlə efirləşmə reaksiyaları öyrənilmiş və nəticədə müvafiq oksalat diefirləri alınmışdir. Sintez olunmuş mürəkkəb diefirlər xoş iylidir və sintetik ətirli maddələrin hazırlanmasında komponent kimi istifadə oluna bilər.

 

Açar sözlər : bitsiklo[2.2.1]hept-2-en, 5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-en, oksalat turşusu, doymuş spirtlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı