ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-PROPARGİLOKSİ-2-QLİSİLOKSİ-3-METOKSİPROPANIN DİHİDROSİLANLARLA HİDROSİLİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Ş.A.Tarverdiyev, İ.M.Nəsirova

 

1-Propargiloksi-2-qlisidiloksi-3-metoksipropanın dihidrosilanlarla platinohidrogenxlorid turşusu iştirakında qarşılıqlı təsiri reaksiyaları tədqiq olunur. Müəyyən edilmişdir ki, istifadə olunan bütün dihidrosilanlar əvəzləyicilərin quruluşu və təbiətindən asılı olmayaraq α-oksid həlqəsinə toxunmadan üçqat karbon-karbon əlaqəsinə birləşərək Si–H əlaqəli, etilen sırası epoksibirləşmələr əmələ gətirirlər.

 

Açar sözlər : hidrosililləşdirmə, dihidrosilan, silisium-üzvi birləşmə, valent rəqsi, udulma zolağı, epoksid qrupu, Si-H əlaqəli epoksiefir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı