ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NORBORNANDİKARBON TURŞULARI N-ARİLİMİDLƏRİNDƏ ATROPOİZOMERLİK
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov , F.Ə.Mustafayeva

 

Norbornandikarbon turşuları N-arilimidlərində  atropoizomerliyin varlığı fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə müəyyən olunmuş, kvant-mexaniki hesablamalar və Stüart-Briqleb modelləri vasitəsilə təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : norbornandikarbon turşuları N-arilimidləri, stereokimya, atropoizomerlik, konformasiya, orto-effekt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı