ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NORBORNANDİKARBON TURŞULARI N-ARİLİMİDLƏRİNDƏ ATROPOİZOMERLİK
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov , F.Ə.Mustafayeva

 

Norbornandikarbon turşuları N-arilimidlərində  atropoizomerliyin varlığı fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə müəyyən olunmuş, kvant-mexaniki hesablamalar və Stüart-Briqleb modelləri vasitəsilə təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : norbornandikarbon turşuları N-arilimidləri, stereokimya, atropoizomerlik, konformasiya, orto-effekt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı