ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLFENOL ƏSASINDA STRONSİUM SAXLAYAN SULFONATLAR SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSİYALI AŞQARLAR KİMİ
A.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, M.N.Əliyeva, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş alkil (C25–C30­) fenol əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni modifikasiyası−stronsium hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilib, tədqiq olunmuşdur. İşlənib hazırlanmış əsası və orta qələvili sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, xarici analoq olan Хайтек 6060M aşqarından üstündürlər. Çoxfunksiyalı aşqarlar olaraq, hidroksialkilbenzilsulfonatlar baza yağının yuyucu-dispersiyaedici, korroziyaya və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcə yaxşılaşdırmaqla yanaşı həm də yüksək termiki stabilliyə malkdirlər. Alınmış orta qələvili aşqarın iştirakı ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-10Г2k təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : alkilfenol, sulfometilləşmə, çoxfunksiyalı aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı