ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLFENOL ƏSASINDA STRONSİUM SAXLAYAN SULFONATLAR SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSİYALI AŞQARLAR KİMİ
A.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, M.N.Əliyeva, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş alkil (C25–C30­) fenol əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni modifikasiyası−stronsium hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilib, tədqiq olunmuşdur. İşlənib hazırlanmış əsası və orta qələvili sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, xarici analoq olan Хайтек 6060M aşqarından üstündürlər. Çoxfunksiyalı aşqarlar olaraq, hidroksialkilbenzilsulfonatlar baza yağının yuyucu-dispersiyaedici, korroziyaya və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcə yaxşılaşdırmaqla yanaşı həm də yüksək termiki stabilliyə malkdirlər. Alınmış orta qələvili aşqarın iştirakı ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-10Г2k təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : alkilfenol, sulfometilləşmə, çoxfunksiyalı aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı