ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAYE-FAZA EKSTRAKSİYA PROSESLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA SU MƏNBƏLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ
Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Kərimli, A.İ.Rüstəmova

 

Maye-faza ekstraksiya prosesinin bəzi fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onun nəticələrindən asfaltenli qətranlarla çirkləndirilmiş su mənbələrinin təmizlənməsi texnologiyasının yaradılmasında istifadə imkanları ilə bağlı tədqiqat işinə baxılmışdır. İşdə həmçinin ekstraksiya şəraitinin və iş rejiminin prosesə təsiri müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : ekstraksiya ilə ayrılma, çirkab sularının təmizlənməsi, üzvi və asfalt-qatranlı maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı