ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİNAFTALDEHİDİN 3-AMİNOPROPANOLLA ŞİFF ƏSASLARI ƏSASINDA METAL KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Rəhimova, Z.İ.İsmayılov, T.M.İlyaslı

 

Şiff əsasları və metal kompleksləri 2-hidroksinaftaldehid və 3-aminopropanolun  kondensasiyası ilə sintez edilmişdir. Sintez edilən maddələrin quruluşları İQ spektrlə element analizi ilə təsdiq edilmişdir. Habelə göbələk və bakteriyaların  müxtəlif ştamlarında antimikrob aktivliklər öyrənilmişdir

 

Açar sözlər : sintez, Şiff əsasları, aromatik birləşmələr, antimikrob aktivlik, metal komplekslər
Məqaləyə baxın