ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Re(V)-UN BENZİMİDAZOLLA KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
M.M.Ağahüseynova, F.D.Qüdrətova

 

trans-[ReO(Ph3P)2Cl3] Və H2[ReOBr5] tətbiq edərək reniumun benzimidazolla kompleksləri sintez edilmişdir. Alınan koordinasion birləşmələrin quruluşu və tərkibi İQ spektroskopiya və elemen analizi nəticələri əsasında təyin edilmişdir. Sintez olunmuş komplekslərdə fiziki-kimyəvi tədqiqatlar əsasında benzimidazolun monodentant koordinasiyası müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : sintez, renium, benzimidazol, struktur, koordinasiya kompleksi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı