ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Re(V)-UN BENZİMİDAZOLLA KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
M.M.Ağahüseynova, F.D.Qüdrətova

 

trans-[ReO(Ph3P)2Cl3] Və H2[ReOBr5] tətbiq edərək reniumun benzimidazolla kompleksləri sintez edilmişdir. Alınan koordinasion birləşmələrin quruluşu və tərkibi İQ spektroskopiya və elemen analizi nəticələri əsasında təyin edilmişdir. Sintez olunmuş komplekslərdə fiziki-kimyəvi tədqiqatlar əsasında benzimidazolun monodentant koordinasiyası müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : sintez, renium, benzimidazol, struktur, koordinasiya kompleksi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı