ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASI
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova

 

Qeyri-stasionar şəraitdə yüksək təzyiqdə gedən etilenin polimerləşmə prosesinin riyazi modeli yaradılıb. Bu qeyri-stasionarlığın əsas səbəblərindən biri etanın piroliz zamanı məqsədli məhsuldan – etilendən əlavə asetilenin yaranmasını qeyd etmək olar. Asetilenin polimerləşmə prosesində zəhər təsirli iştirakı, alınan polietilenin məhsuldarlığını və keyfiyyətini aşağı salır. Məhsuldarlığı eyni səviyyədə saxlanılması məqsədilə asetilenin zəhərverici təsirini nəzərə alan funksional asılılıq təklif olunub. Asılılığı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə polimerləşmə qurğusunuda gedən prosesin istənilən zaman stabilləşdirməsinə imkan verəcək.   

 

Açar sözlər : etilenin polimerləşməsi, qeyri-stasionar model, inisiator, hidrogenləşmə effekti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı