ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(E)-1-(4-HİDROKSİ-2-METİLFENİL)ASETOFENON OKSİM VƏ (E)-4-HİDROKSİ-2-ME­TİL­ASE­TOFENON TİOSEMİKARBAZON MOLEKULLARININ MƏHLUL SİS­TEM­LƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, A.E.Fərzəliyeva, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş (E)-1-(4-hidroksi-2-metilfenil)etanon oksim və (E-)-4-hidroksi-2-metilase­to­­­fe­non tiosemikarbazon molekullarının məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

Açar sözlər : oksim, tiosemikarbazon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit resonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı