ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AMİN-, FENOL-, SULFO-QRUPLARIN ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ TƏSİRLƏRİNİN QARŞILIQLI TƏSİR VƏ ƏLAQƏLƏRİNİN MEXANİZMİ
A.M.Qaşqay, O.T.Kasaikina, N.M.Həsənquliyeva

 

Hidroperoksid kumilin parcalanmasına polifenolsulfidin (PFS) təsiri öyrınilmişdir. Hidroperoksidin qatı məhlulla müqayisədə duru məhlulda sərf olunması vaxtının effektivliyi müəyyən olunmuşdur. Hansı ki, bu avtokatalitik proses nəticəsində özünü göstərir. Polifenolsulfidin peroksiradikalla reaksiyada və kumilhidroperoksidin  parçalanmasında  yaranan katalizatorun aktivliyini aşağı saldığı müşahidə olunmuşdur.  İstifadə olunan maddələrin  qarşılıqlı təsirinin kinetik xüsusiyyətləri müıyyən olunmuşdur.

Açar sözlər : polifenolsulfid, kumil hidroperoksid, avtokatalitik proses, hidrogenləşmiş xinolininlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı