ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENIN BİR-, İKİ- VƏ ÜÇNÜVƏLI KARBİNOL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ, ONLAR ƏSASINDA POLİMER MATRİSALI NAZİK TƏBƏQƏ FOTOKOMPOZİTLƏRİNİN ALINMA TEXNOLOGİYALARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ BƏZİ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
G.Z.Süleymanov, M.A.Qurbanov, O.H.Əkbərov, Z.M.Məmmədova, A.F.Qoçuyeva

 

Məqalədə ferrosenin bir-, iki- və üçnüvəli karbinol  [C5H5FeC5H4]nС–OH  (n=1, 2, 3) törəmələrinin sintezi üçün müvafiq texnologiya işlənib hazırlanması və onların polimer matrisalı nazik təbəqə fotokompozit materiallarının alınma texnologiyası verilir. Fotokompozitin fotosönmə effektliyi ferrosen–polimer kompozitində ferrosenin miqdarından asılı olaraq dəyişirsə, işdə alınmış kompozit nümunələrində sönmə effektinin ferrosen nüvəsinin sayından asılı olaraq dəyişməsinə aid eksperimental nəticələrdə öz əksini tapmışdır. Həmçinin məqalədə polimer-ferrosenin bir və çox nüvəli karbinolların əsasında alınmış nümunələrdə elektrik keçiriciliyinin fotosönmə effektinin yaranma səbəbləri və onun ehtimal olunan mexanizmi ilə reallaşması məsələləri də verilmişdir.

 

Açar sözlər : bir, iki və üç nüvəli ferrosenil karbinol [C5H5FeC5H4]nC–OH (n=1, 2, 3) polimer, fotokompozit materialları, fotosönmə effekti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı