ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDEN VƏ VOLFRAMIN 2-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOL VƏ HİDROFOB AMİNLƏRLƏ İON ASSOSİATININ ANALİTİK TƏTBİQİ
Ş.Ə.İbrahimova, Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizade, A.B. Hacıyeva

 

Molibden və volframın 2-hidroksi-5-bromtiofenol və hidrofob aminlərlə qarşılıqlı təsiri zamanı xloroformla ekstraksiya olunan ion assosiatları əmələ gəlir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin və N,N-dimetilanilin istifadə edilmişdir. Molibden və volframın ekstraksiyalı-fotometrik təyini şəraiti tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki. müxtəlifliqandlı komplkslər рНопт. 1.8–5.1-də əmələ gəlir. Maksimum işıqudma 457–538 nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı (3.4–4.2)·104 bərabərdir. Sübut olunmuşdur ki, molibden(VI) və volfram(VI) 2-hidroksi-5-bromtiofenolla kompleks əmələ gəlmə zamanı reagentin özü ilə Me(V) qədər reduksiya olunur.

 

Açar sözlər : molibden, volfram, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, ekstraksiyalı-fotometrik təyini
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı