ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, O.A.İsmaylov

 

Məqalədə etilenin birbaşa hidratasiyası prosesində fosfor turşusunun daşıyıcıdan azalması səbəbindən qeyri-stasionar şəraitdə etil spirtinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinin hesablanmasının aparılması göstərilib. Katalizatorun stabil işinin saxlanılması üçün idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin kinetik modelinə daxil etməklə etil spirtinin məhsuldarlığını daimi səviyyədə saxlanılmasına imkan verəcək.  

 

Açar sözlər : hidratasiya, etilen, etil spirti, fosfor turşusunun əlavəsi, idarəetmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı