ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİ
E.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva

 

Vakuum  qazoylunun karbohidrogen qrup və element tərkibinə ozonolizin təsiri öyrənilmişdir. Ozonlaşma zamanı aromatik karbohidrogenlərin qrup karbohidrogen tərkibində kiçik dəyişiklik baş verir: mono- və politsiklik aromatik karbohidrogenlərin miqdarı arasındakı fərq üç dəfə artır (12.4%). Eyni zamanda asfalt-qatran birləşmələrinin əhəmiyyətli artımı müşahidə olunur: 0.78 kütlə %-dən 14.2  kütlə %-ə. Adsorbsiyalı  təmizləmə zamanı azottərkibli və birləşmələrin miqdarının uyğun olaraq 0.1% və 0.51%-ə qədər azalması qeyd olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, adsorbsion təmizlənmə elementlərin paylanmasına təsir edir: oksigenin miqdarı əvvəl artır, conra azalır (2 kütlə %-dən 5.1 və 3.5 kütlə %-dək), azotun miqdarı artır  (0.7 kütlə %-dən 0.85 kütlə %-dək) kükürdün miqdarı azalır.

 

Açar sözlər : ozonlaşma, adsorbsion təmizlənmə, vakuum qazoylu, aromatik karbohidrogenlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı