ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA AZOT- VƏ KARBOKSİLSAXLAYAN ÇOXFUNKSİYALI AŞQAR
Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, M.N.Əliyeva

 

Məqalədə yeni alkilfenolyat aşqarının sintezi və tədqiqinin nəticələri verilir. AKİ-173 aşqarı alkilfenolun, formaldehid, ammonyak və salisil turşusunun kondensləşmə məhsulunun kalsium duzundan ibvarətdir. Aşqar molekulunun tərkibindəki azot atomu və karboksilat qrupunun olması onun yüksək yüksək funksional xassələrinin təmin edir. AKİ-173 aşqarının yüksək funksional xassələri onu müasir motor yağlarının hazırlanmasında istifadə etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : alkilfenol, formaldehid, ammonyak, salisil turşusu, aşqar, motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı