ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT KARBOHİDROGENLƏRİNİN PİROLİZİNİN MAYE MƏHSULLARININ DİXLORTSİKLOPROPANLAŞMASI YOLU İLƏ hem-DİXLORƏVƏZLİ TSİKLOPROPANLARIN SİNTEZİ
R.Z.Şahnəzərli, K.Q.Quliyev, N.Y.İşenko, A.M.Əliyeva, B.Ə.Məmmədov, D.R.Nurullayeva, C.I.Fattayeva, A.M.Quliyev

 

Fazalararası kataliz şəraitində neft karbohidrogenlərinin pirolizinin maye məhsullarının C5 fraksiyasının dixlortsik­lopropanlaşma reaksiyası həyata keçirilmiş, hem-dixlorəvəzli viniltsiklopropanlar və tetraxlorbitsiklopropanlar sintez edilmişdir. Bu birləşmələrin optimal alınma şəraitləri tapılmışdır. Pirolizin fraksiyalara ayrılmaış maye məhsullarının dixlortsiklopropanlaşması reaksiyasının  həata keçirilməsinin imkanları müəyyən edilmişvə göstərilmişdir ki, bu halda mono- və bis- adduktlarla yanaşı, dixlorkarbenin pirokondensatın tərkibində olan alkenlərə birləşmə məhsulları da alınır.

 

Açar sözlər : xlorəvəzli tsiklopropanlar, fazalararası kataliz, dixlorkarben, pirokondensat, doymamış karbohidrogenlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı