ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİIBDEN–VANADİUM OKSİD KATALİZATORLARI ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN SİRKƏ TURŞUSUNA OKSİDLƏŞMƏSİ
M.I.Əliyeva, V.L.Bağıyev

 

Propilenin oksidləşmə reaksiyası bir sıra binar Mo–V–O katalizatorları üzərində tədqiq olunub. Göstərilib ki tədqiq olunan katalizatorları üzərində propilenin oksidləşməsi zamanı reaksiyası məhsulları kimi sirkə turşusu, karbon dioksidi və kiçik miqdarda asetaldehid və aseton alınır. Təyin olunub ki sirkə turşusunu alınmasında yüksək aktivliyi və selektivliyi vanadium oksidlə zəngin olan nümunələr nümayiş edirlər.

 

Açar sözlər : propilen, sirkə turşusu, oksidləşmə, binar katalizatorlar, vanadium oksid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı