ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏKSİLİKATLI KOBALTLI FİLİZLƏRDƏN KOBALTIN MİNERAL TURŞULARLA YUYULMASI ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİ
A.A.Heydərov, N.V.Yusifova

 

Daşkəsən yatağının kobaltlı filizinin mineroloji tərkibi öyrənilmişdir. Kobaltlı filizin xlorid və sulfat turşusu ilə yuyulması tədqiq edilmişdir. Göstərilir ki, filizin tərkibində çətin həll olan kobaltın minerallarının və silikatlı bırləşmələrinin olması, kobaltın xlorid turşusu ilə (2 N-a qədər) yuyulması kifayət qədər effektiv üsul deyildir. Kobaltın xlorid turşusu ilə çıxarılması 77.4 %, sulfat turşusu ilə isə 76.7 % təşkil edir. Filizin emalı üçün sulfatlaşdırıcı bişirmə prosesi və daha sonra su ilə yuma təklif edilmişdir. Aşkar olunmuşdur ki, Co çıxarılması  maksimum temperaturda 7000C-də 85.52% təşkil edir.

 

Açar sözlər : kobalt, filiz, sulfatlaşdırıcı bişirmə, yuyulma, bitişmə, cıxartma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı