ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT EMULSİYALARININ DEEMULSASİYASI ÜÇÜN NANODEEMULQATORLARIN TƏTBİQİ MÜASİR NEFT-MƏDƏN KİMYASININ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİNDƏN BİRİDİR
T.K.Daşdiyeva

 

Məqalədə ²IKHLAS²-1–42 (yüksək və aşağı molekul kütləli SFM-lər əsasında) nanodeemulqator kompozisiyalarının Qazaxstan Respublikasının  ²Jetıbay² və ²Janaozen² yataqlarında aparılan laboratoriya və təcrübə-sənaye sınaq nəticələri verilir. Sənaye sınaq nəticələrinə istinadən belə nəticə əldə edilmişdir ki, ²IKHLAS²-1, ²Randem² 2219 deemulqatoru ilə müqayisədə yüksək texnoloji, ekoloji və iqtisadi üstünlüklərə malik olmuşdur. Ona görə də ²IKHLAS²-1  nanodeemulqatorunun ²Jetıbaymunaygaz² yatağında geniş miqyasda tətbiq edilməsi ilə yanaşı, neftin ilkin hazırlanması zamanı davamlı neft emulsiyaları ilə bağlı problemlər yaşanan digər analoji neft yataqlarında da tətbiq edilməsi tərəfimizdən təklif edilmişdir.  

 

Açar sözlər : neft-mədən kimyası, çətin parçalanan neft-su emulsiyaları, nanodeemulqatorlar, desuspenzatorlar, nano­his­səciklər, qeyrri-ionogen səthi-fəal maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı