ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ METAL OLMAYAN QRAFİT QURULUŞLU KARBON NİTRİDLƏR FENOLUN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALİZATORLAR KİMİ
V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov

 

Biz ilk dəfə olaraq göstərmişik ki, qrafit quruluşlu polimer karbon nitridlər  metal iştirakı olmadan, qaz fazada və mülayim şəraitdə phenolun tsirloheksanona və tsirloheksanola  hidrogenləşməsi üçün katalizator kimi istifadə edilə bilər.

 

Açar sözlər : qrafitəoxşar karbon nitridlər, metalı olmayan katalizator, fenol, hidrogenləşmə, tsikloheksanon, tsiklo­heksanol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı