ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLAROMATİK XLORKARBOHİDROGENLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
A.C.Əfəndi, E.M.Babayev, F.A.Yunisova, B.A.İsmayılova, N.Aykan

 

Xlorlu alkilaromatik karbohidrogenlərin  alınması və katalitik oksidləşməsinin müasir durumu analiz edilmişdir. Göstərilmişdir ki, xlortoluolların müxtəlif heterogen katalitik sistemlər üzərində selektiv oksidləşməsinin həyata keçirilməsi mümkündür. Aktiv komponentlərin, reaksiya müddətinin və temperaturun katalizatorların aktivliyinə və reaksiyanın selektivliyinə təsiri müəyyən edilmişdir. Reaksiyaların həyata keçirilməsi üçün optimal şərait seçilmiş, həmin şəraitdə katalizatorun aktivliyi və selektivliyi öyrənilmişdir. Nəticədə, ekoloji cəhətdən təhlükəli olan maddələr zərərsizləşdirilmiş, eləcə də geniş tətbiq sahələri olan malein anhidridi və onun xlorlu törəmələri, xlorbenzaldehid kimi ekoloji təmiz və təhlükəsiz xammallar  alınmışdır.

 

Açar sözlər : katalitik oksidləşmə, xlortoluollar, malein anhidridi, xlorbenzaldehid, xlormalein anhidridləri, heterogen kataliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı