ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QEYRİ-ÜZVİ SİSTEMLƏRDƏ FAZA TARAZLIĞI TERMODİNAMİKASININ DÜZ VƏ ƏKS MƏSƏLƏLƏRİ
A.N.Məmmədov, E.R.Tağıyev

 

İki və çoxcomponentli qeyri-üzvi sistemlərin faza diaqramlarının termodinamiki hesablanması və kompüter modelləşdirilməsinə aid işlərin xülasəsi verilmişdir. Faza tarazlığı  termodinamikasının düz və tərs məsələlərinin həllinin riyazi aparatı təhlil edilir. Hesablama üsulları metal, yarımkeçirici, oksid və duz sistemlərində sınaqdan keçirilir. Faza diaqramlarının və termodinamiki funksiyaların 3D-modelləşdirilməsi, ərinti nanohissəciklərin nanonaqillə faza tarazlığı, ilkin prinsiplər əsasında termodinamiki modelləşməyə aid işlər təhlil edilir.

 

Açar sözlər : termodinamiki hesablamalar, hal diaqramı, qeyri-üzvi sistemlər, 3D modelləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı