ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KADMİUM XALKOGENİDLƏRİN NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ALINMASI
A.Ş.Əliyev, V.A.Məcidzadə, Ş.O.Eminov, C.A.Quliyev, D.M.Babanlı, Mahmud Əl-Rubi

 

Bu işdə elektrokimyəvi yolla kadmium xalkogenidlərinin flüorborat, sulfit, tiosulfat və selenit elektrolitlərindən alınmasının nəticələri verilmişdir. CdTe, CdSe və CdS-in nazik təbəqələrinin alınması üçun elektrolitin tərkibi və elektrolizin şəraiti işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : elektrolitik çökmə, nazik təbəqə, yarımkeçirici, flüorborat elektroliti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı