ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN 1,2-BENZOLDİKARBON (о-FTAL) TURŞUSU İLƏ KOMPLEKSLƏRİ
M.K.Munşiyeva, B.T.Usubəliyev, F.B.Əliyeva, S.R.Məmmədova, F.F.Cəlaləddinov

 

Yeni sintez olunmuş neodim, samarium və qadoliniumun o-ftal turşusu ilə kompleksləri rentgenoqrafik, derivatoqrafik və İQ spektroskopik analiz üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Onların əsasında klatrat birləşmələr alınmışdır. ²Qonaq² molekulları kimi qarışqa turşusu (samarium kompleks üçün), sirkə turşusu (qadolinium kompleksi üçün) seçilmişdir. Rentgenoqrafik, element, İQ spektroskopik analiz üsulları ilə komplekslərin və onların əsasında klatratların eyniliyi, o-ftal turşusunun koordinasiyası ²qonaq² molekulların mövcudluğu və miqdarı, termiki parçalanma prosesləri, supramolekulyar birləşmələr {Sm2[C6H4(COO)2]3×2H2O}×3HCOOH və {Gd2[C6H4(COO)2]3×5H2O}×2CH3COOH əmələ gəlməsi təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : komplekslər, lantanoidlər, o-ftal turşusu, klatratlar, supramolekulyar birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı