ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
La2S3–Ga2S3–EuS ÜÇLÜ SISTEMİ VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
I.B.Bəxtiyarlı, A.S.Abdullayeva, R.C.Qurbanova, R.I.Kərimov

 

Differensial termiki, rentgenfaza mikroquruluş analizləri, mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi ilə La2S3–Ga2S3–EuS üçlü sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmiş, bir neçə politermik kəsiklərin faza diaqramı və likvidius səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. İlkin kristallaşma sahələri, non- və monovariant tarazlıqların koordinatları müəyyən edilmişdir. Həmçinin sistemdə şüşəəmələgəlmə sahəsinin sərhədləri dəqiqləşdirilmiş, alınan fazaların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : sistem, fiziki-kimyəvi xassələr, faza diaqramı, şüşəəmələgəlmə, non- və monovariant tarazlıqları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı