ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Pt(II) VƏ Pd(II) DUZLARININ TƏRKİBİNDƏ KÜKÜRD-OKSİGEN VƏ KÜKÜRD-AZOT SAXLAYAN BİOLOJİ AKTİV LİQANDLARLA QARŞILIQLI TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
Ə.N.Əzizova, X.İ.Həsənov, D.B.Tağıyev

 

Pt(II) və Pd(II)-un müxtəlif S-O, S-N, donor atomları saxlayan liqandlarla kompleks əmələgəlməsi öyrənilmişdir. Bu zaman müəyyən edilmişdir ki, kompleks əmələgəlmə zamanı mühitin pH-ı, həlledicilərin və metalların ilkin duzlarının  təbiəti reaksiyaya girən  komponentlərin nisbəti  əsas rol oynayır. Tiodisirkə, tiodipropion turşularının  merkaptoetanol və bis-çetta-hidroksietil sulfidin faktiki dentatlığı müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, reaksiyanın gedişi zamanı  sistamin molekulunda S-S rabitəsinin qırılması baş verir və alınmış dprotonlaşdırılmış merkamin  molekulu  kompleksəmələgəlmədə iştirak edir. Susuz mühitdə S-S rabitəsinin qırılması baş vermir.

 

Açar sözlər : platin(II), palladium(II), merkaptoetanol, bis-b -hidroksietil sulfid, merkamin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı