ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STRUKTURLAŞMIŞ NEFTLƏRİN REOLOGİYASININ PROBLEMLƏRİ
Q.İ.Kəlbəliyev, M.R.Manafov

 

Məqalədə dispers mühitin halının, hissəciklərin fiziki xassələrinin dəyişməsi və strukturlaşma ilə müşaiyət olunan neftli dispers sistemlərin reologiyasının problemləri analiz edilir. Asfaltenlərin hissəciklərinin koaqulyasiyası və  nanoaqreqatların ölçülərinin hesablanması üçün modellər təklif olunmuşdur. Strukturun dağılması şərtlərinə baxılmış və Maksvell tənliyi nəzərə alınmaqla neftli dispers sistemlərin filtrasiyasının reoloji modelləri və özlülük və mütəhərrikliyin dəyişməsini təsvir edən modellər təklif olunmuşdur. Modellər əsasında alınmış nəticələr, təcrübi nəticələr ilə müqayisəli şəkildə təqdim edilmişdir.

 

Açar sözlər : neftli dispers sistemlər, qeyri-nyuton axın, özlü elastik qəfəs, koaqulyasiya strukturu, filtrasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı