ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROTERMAL ŞƏRAİTDƏ METAL NİTRATLARIN FORMALDEHİD, ETİLENQLİKOL VƏ QLİSERİNLƏ REDUKSİYASI
Ə.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, S.A.Ağayeva, B.Yalcın, S.T.Cəfərova, V.M.Əhmədov, M.H.Abbasov

 

Hidrotermal üsulla 220–2300C-də kobalt, nikel, mis, sink və  alüminium nitratların formaldehid, etilenqlikol və qliserinlə reduksiyası öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, 2400C-dən aşağı temperaturda metal karboksilatları (oksalatları, formiatları) alınır. Nisbətən yüksək temperaturlarda metal oksidləri və karbonatları alınır. Xüsusi şəraitdə Cu və Ni yüksək dispers metallik tozlarını almaq olur. 2400C-dək alınmış nümunələrin sonradan 5000C-dək qızdırılması orta ölçüsü 30–60 nm olmaqla metal oksidlərinin nanotozlarının alınması ilə nəticələnir.

 

Açar sözlər : hidrotermal reduksiya, metal nitratları, nanohissəciklər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı