ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİ VƏ SİNTETİK POLİMERLƏR MÜHİTİNDƏ GÜMÜŞ NANOHISSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN MORFOLOJİ QURULUŞLARININ TƏDQİQİ
D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov, Ş.Z.Tapdıqov, S.F.Hümbətova, S.M.Məmmədova, M.X.Həsənova

 

Verilmiş icmalda təbii və sintetik polimerlər mühitində gümüşün davamlı nanohissəcikləri alınmış və gümüş ionlarının sulu məhlulunda reduksiyasının formalaşma mexanizmi, eyni zamanda, müxtəlif faktorların nanoölçülü metal hissəciklərinin aqreqasiya olunmasına, ölçülərinə və davamlılığına təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, gümüş nanohissəciklərinin plazma udma zolağının forması, vəziyyəti və intensivliyi alınma şəraitindən asılıdır. İşdə istifadə olunan skanedici elektron mikroskopiya, rentgenfaza analizi və UB-spektroskopiya üsulları nanohissəciklərin polimerdə paylanmasını, forma və ölçülərini öyrənməyə  imkan yaradır, həmçinin, nanohissəciklərin metal halında identifikasiya olunmasını təmin edir.

 

Açar sözlər : gümüş nanohissəciklər, xitozan, poli-N-vinilpirrolidon, qummiarabik, polietilenqlikol, skanedici elektron mikroskop, rentgen faza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı