ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-FENOKSİ-3-PROPİLTİO-2-PROPANOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, İ.R.Rəhimov

1-Xlor-3-propiltio-2-propanolun fenolla qarşılıqlı təsirindən 1-fenoksi-3-propiltio-2-propanol sintez edilmiş, onun aromatik izosianatlar və izotiosianatlarla kondens­ləş­mə­sindən müvafiq karbamatlar və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da fiziki-kim­yəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : 1-xlor-3-propiltio-2-propanol, fenol, 1-fenoksi-3-propiltio-2-propanol, aro¬matik izosianat, izotiosianat, karbamat, tiokarbamat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı